ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Φορολογικές - Ασφαλιστικές και άλλες υποχρεώσεις Ιουλίου 2017.

10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
• Τέλος παρεπιδημούντων επί εσόδων campings, ενοικιαζομένων δωματίων για μη υπόχρεους ΦΠΑ περιόδου Μαρτίου.
• Υποβολή δήλωσης και απόδοσης τέλους στο δημοτικό ή κοινοτικό ταμείο το δικαίωμα υδροληψίας.
17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
• Υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων έτους 2016 (Ν. 4172/2013 - Φορολογία εισοδήματος, ΠΟΛ 1034/2017 - ΠΟΛ 1094/2017).
• Υποβολή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων & νομικών οντοτήτων έτους 2016 (Ν. 4172/2013 - Φορολογία εισοδήματος,ΠΟΛ 1030/2017 & ΠΟΛ 1047/2017 - ΠΟΛ 1094/2017).
• Κατάρτιση φακέλου τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών και υποβολής του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών (Λόγω παράτασης των φορολογικών δηλώσεων. Σχετικά προβλέπει ο Ν. 4410/2016 - άρθρο 39 - Ν. 4174/2013 - άρθρο 21ΠΟΛ 1142/2015).
20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
• Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολή φόρου τελευταίου τριμήνου για παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στα κράτη μέλη κατανάλωσης σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000) (ΠΟΛ 1156/2015).
• Υποβολή στις Δ.Ο.Υ. συμφωνητικών μεταξύ επιτηδευματιών, που καταρτίστηκαν το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου (Έγγρ. Υπ. Οικ. ΔΕΛ Β 1009011 ΕΞ 2015).
• Υποβολή δήλωσης απόδοσης ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων προηγούμενου μηνός (ΠΟΛ 1180/2015).
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
• Υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ (ΠΟΛ 1098/2006 & ΠΟΛ 1127/1996).
• Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας (Ν. 3833/2010, ΠΟΛ 1107/2010 & ΠΟΛ 1192/2010).
27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Έναρξη υποχρεωτικής αποδοχής πληρωμών με κάρτα-POS (ΥΑ 45231/2017)
28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
• Υποβολή δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων φόρων από Μερίσματα - Τόκους - Δικαιώματα περιόδου Μαΐου (Ν. 4172/2013ΠΟΛ 1011/2014ΠΟΛ 1012/2014).
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
• Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους Μαΐου (ΠΟΛ 1031/2014).
• Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων Μαΐου (Ν. 4172/2013ΠΟΛ 1027/2014 & ΠΟΛ 1120/2014).
• Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (ΦΜΥ) συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα Μαΐου (Ν. 4172/2013 - ΠΟΛ 1049/2014 - ΠΟΛ 1217/2014).
• Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα περιόδου Μαΐου (Ν. 4172/2013 & ΠΟΛ 1048/2014).
• Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών Μαΐου (Ν. 4172/2013 & ΠΟΛ 1028/2014).
• Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία Απριλίου-Ιουνίου (ΠΟΛ 1107/2014ΠΟΛ 1108/2014 & ΠΟΛ 1043/2015).
• Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. - Χρεωστικής - Μηδενικής - Πιστωτικής - για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία μηνός Ιουνίου (ΠΟΛ 1107/2014ΠΟΛ 1108/2014 & ΠΟΛ 1043/2015).
• Τέλος παρεπιδημούντων επί εσόδων campings, ενοικιαζομένων δωματίων για υπόχρεους ΦΠΑ.
• Καταβολή εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού (Ν. 2703/1999-ΠΟΛ 1261/1997).
• Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας μηνός Μαΐου(Ν. 3775/2009-άρθρο 33, ΠΟΛ 1102/2009 & ΠΟΛ 1117/2009).
• Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας για λογαριασμούς Μαΐου (Ν. 4389/2016ΠΟΛ 1184/2016).
• Υποβολή δήλωσης τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση μηνός Μαΐου (Ν. 4389/2016ΠΟΛ 1086/2016).
• Τελευταία ημέρα υποβολής INTRASTAT ΟΝ LINE (ΠΟΛ 1176/1995).
• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ Ιουνίου για Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων ανεξαρτήτως ΑΜΕ (Ε 40/879/2016).
• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ Ιουνίου για Εργοδότες ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Έργων ηλεκτρονικά ή σε Υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως ΑΜΕ (Ε 40/879/2016).
• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ Ιανουαρίου-Μαΐου (και καταβολή εισφορών) των απασχολούμενων με έμμισθη εντολή δικηγόρων του ιδιωτικού τομέα υπαγόμενων μέχρι 31/12/2016 στην ασφάλιση του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν (ΕΓΚ. ΕΦΚΑ 28/2017)
• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α' και β' βαθμού μηνός Μαΐου ηλεκτρονικά (Ε 40/879/2016).
ΣΧΟΛΙΟ
Υπενθυμίζουμε στους συνδρομητές μας ότι κάθε μήνα υπάρχουν και ορισμένες υποχρεώσεις, οι οποίες δημιουργούνται:
• Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής ακίνητης περιουσίας προχωρά σε αρχική ή τροποποιητική μίσθωση, που πρέπει να δηλωθεί μέχρι το τέλος του επόμενου της αλλαγής μήνα (ΠΟΛ 1013/2014).
• Σε περίπτωση που φυσικό πρόσωπο πραγματοποιήσει ενδοκοινοτική απόκτηση μεταφορικού μέσου, οπότε υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή περιοδική δήλωση για την καταβολή του φόρου από τη στιγμή που αυτός έγινε απαιτητός έως την 10η ημέρα του επόμενου μήνα και πριν την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας (Ν. 2859/2000 - Κώδικας Φ.Π.Α., άρθρο 38).

https://www.oenet.gr/calendar/34-ioulios-2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου